«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ»

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός

Περιγραφή του έργου

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ με τίτλο «Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής – Πολιτισμός» με κωδικό MIS 491403, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), προσφέρεται δωρεάν σε αποφοίτους τόσο των Παιδαγωγικών και Καθηγητικών σχολών, όσο και των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών με την ειδικότητα της Παιδιατρικής και της Γενικής Ιατρικής, ώστε να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες όπως αυτές εντάσσονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων με την αντιστοίχιση σε Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν στον επαγγελματικό τους χώρο υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες εκτός από τεχνικές γνώσεις παρέχουν και δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής μέσα από πολιτισμικές δραστηριότητες. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ιδιαίτερα σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης, όπως η λήψη μέτρων για τη μείωση της σχολικής διαρροής των μαθητών μικρής ηλικίας και της εξάλειψης των διακρίσεων που υφίστανται βάσει του φύλου τους, αλλά και η αύξηση της πρόσβασης στη βασική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση. Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας «ταυτότητας» και ενός νέου «προφίλ» επαγγελματιών που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις και να είναι ανταγωνιστικοί, λαμβάνοντας υψηλού επιπέδου κατάρτιση, σε θέματα των οποίων η σπουδαιότητα και η συμβολή στην ποιότητα της ζωής, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Η Εκπαίδευση για την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας, ιδιαίτερα σε μειονοτικούς πληθυσμούς, είναι από τα πλέον κατάλληλα πεδία για την πραγματοποίηση της πολιτισμικής συνάντησης και της ανάδειξης των κοινών πολιτισμικών στοιχείων ανάμεσα στους λαούς, συμβάλλοντας στην περαιτέρω δια βίου μάθηση.

Απο την Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Έργου
Μαρία Σακελλαρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Σύντομα νέα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4